Politica de Confidențialitate și de Cookies

Protecția datelor cu caracter personal

Dorini Comprodexim S.R.L., având sediul social în București, Sector 2, Șoseaua Pantelimon 297, Bl. 3, Sc. B, Et. 4, Ap.62, înregistrata la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12440/1993, având CUI RO3966915, este operator de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către Dorini Comprodexim S.R.L. numai în măsura permisă prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679

 • „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii Europene sau în dreptul intern;
 • „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 • „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Conform documentului Politica de Confidențialitate, Dorini Comprodexim S.R.L. prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor de vanzare cu clienții în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopul menționat mai sus și în alte situații în temeiul consimțământului clienților.

Scopurile colectării datelor sunt: informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția si starea comenzilor acestora; activități comerciale; activități de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică precum și de urmărire/monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorilor.

In cazul folosirii formularului de Contact de pe siteul https://dorini.ro utilizatorul va furniza următoarele date personale: Nume, Prenume și adresa de email unde v-a putea fi contactat. Aceste date de identificare au ca scop informarea clienților privind o ofertă comercială la care aceștia solicită un răspuns la o întrebare / o cerere / un comentariu din secțiunea Mesaj al aceluiași formular de contact. În acest scop nu vor fi prelucrate date cu caracter personal suplimentare, cum ar fi, dar fără a se limita la: date sau informații cu caracter personal ale utilizatorului (altele decât cele necesare formularului de contact); date ale oricărei terte persoane: nume, numere de telefon, adrese de e-mail, adresa de livrare sau de domiciliu, date ale contului sau cardului bancar, precum și orice alte informații care ar putea duce la un furt de identitate.

Prin politica de confidențialitate, de asemenea, nu vor fi prelucrate date și informații referitoare la persoane sau grupuri/comunități definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naționalitate, cetățenie, credințe religioase, orientare sexuală, nivel de educație, categorie socială, afecțiuni medicale sau caracteristici fizice.

Prin citirea prezentei Politici de protecție a datelor cu caracter personal și a Notei de Informare – prezentată mai jos – ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

 • dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.;
 • dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • dreptul la rectificare și dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție și de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat;
 • dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Dorini Comprodexim S.R.L., având sediul social în București, Sector 2, Șoseaua Pantelimon 297, Bl. 3, Sc. B, Et. 4, Ap.62, în atenția responsabilului cu protecția datelor personale, sau la adresa de email: office@dorini.ro

Dorini Comprodexim S.R.L. se va asigura că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate și de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Dorini Comprodexim S.R.L. NU va furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii.

Notă de informare

Avand in vedere REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, vă informam că prelucrăm datele dvs. personale (date legate de comenzi și tranzacții, date de identificare, date pe care ni le oferiți sau pe care le primim în virtutea legii sau a contractului cu scopul de a vă putea livra produse și servicii) în general pentru furnizarea de bunuri și servicii, pentru a interacționa cu dvs., pentru a vă transmite, având acordul dvs., detalii despre activitatea, produsele și promotiile noastre.

Prelucrarea datelor dvs. personale de către Dorini Comprodexim S.R.L. are loc:

 • în vederea încheierii și executării unui contract pe care l-ați încheiat cu noi, soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor;
 • pentru a respecta o obligație legală, inclusiv, dar fară a se limita la comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate;
 • în baza consimțământului dvs. pentru următoarele scopuri
  • statistice, respectiv de marketing, newsletter, oferirea de produse și servicii, reclamă;
  • prelucrari automate, inclusiv profilare;
  • prelucrarea datelor dvs. cu caracter special, prelucrate în condițiile Art. 9 alin. (2) GDPR, indispensabile în vederea furnizării de bunuri și servicii.

Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate:

 • autoritățile statului (inclusiv dar fară a se limita la autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor, organele statului competente în materie penală etc.), ca urmare a unei obligații legale a operatorului;
 • furnizorii implicați în mod direct/indirect în furnizarea de bunuri și servicii;
 • instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, birouri de traducători autorizați, alte servicii autorizate.

In calitatea dvs. de persoana vizata, conform GDPR, aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare și acces

Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate iar dacă DA, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Aveți dreptul de a obține o copie a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte și puteți completa datele incomplete oricând veți considera necesar.

Dreptul la ștergere

Aveți dreptul, în condițiile legii, să ne solicitați să vă ștergem datele cu caracter personal. Dacă doriți să nu mai primiți informări sau alte detalii despre diferite promoții și oferte speciale vă rugăm să ne trimiteti un e-mail la office@dorini.ro.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, datele pot fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri. Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date; (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

Dreptul de a vă retrage consimțământul

Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să primiți datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, uzual, care poate fi identificat și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități, fară obiecții din partea noastră.

Dreptul de opoziție

Aveți dreptul să vă opuneți oricând, față de prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal, în special în scop de marketing direct; puteți să solicitați să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal în interesul nostru legitim. Dacă aveți și vă exercitați dreptul de a va opune, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dvs., inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afectează semnificativ. Aceasta presupune că aveți dreptul de a solicita intervenție cu operator uman din partea noastră, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor – Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro.

Dreptul de a vă adresa justiției

Puteti să vă exercitați drepturile mentionate mai sus prin formularea unei cereri în formă scrisă, datată și semnată, înaintată către Dorini Comprodexim S.R.L., având sediul social în București, Sector 2, Șoseaua Pantelimon 297, Bl. 3, Sc. B, Et. 4, Ap.62, sau la adresa de email office@dorini.ro.

În cerere, vă rugăm să mentionați dacă doriți ca informațiile să vă fie comunicate la o anumită adresa (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să se asigure că veți primi personal informațiile. Vă rugăm să tineți cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră.

Politica de Cookies

Site-ul www.dorini.ro folosește cookie-uri, acestea fiind date stocate pe computerul, terminalul mobil sau alt echipament al utilizatorului, conținând informații despre acesta.

Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permițând memorarea unor opțiuni de navigare în site, precum limba în care se afișează site-ul, tip de filtre aplicate la afișarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator și a parolei pentru un acces facil la conținutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site, de vizionare ți citire a conținutului acestuia. Cu ajutorul modulelor cookies, proprietarii de site-uri pot monitoriza și segmenta interesele utilizatorilor față de anumite zone sau aplicații ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătățirea experienței de navigare, introducerea unui conținut relevant pentru utilizator, etc.

Modulele cookies care, din punct de vedere tehnic, nu sunt obligatoriu a fi stocate pe terminalul utilizatorului, vor fi folosite doar dacă utilizatorul își exprimă consimțămantul expres și neechivoc în legătură cu acestea, prin bifarea categoriilor prezentate. Utilizatorul își va putea retrage consimțământul în orice moment prin modificarea setărilor aferente browser-ului utilizat prin ștergerea expresă a acestora pentru site-ul www.dorini.ro.